SM,SMMM ve YMM Kanunu

 

SM,SMMM ve YMM Kanunu

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLİK KANUNU

Kanun No : 3568
Kabul Tarihi : 01/06/89
Resmi Gazete No : 20194
Resmi Gazete Tarihi : 13/06/1989