Damga Vergisi Kanunu

 

Damga Vergisi Kanunu

DAMGA VERGİSİ KANUNU

Kanun No : 488
Kabul Tarihi : 01/07/64
Resmi Gazete No : 11751
Resmi Gazete Tarihi : 11/07/1964