Harçlar Kanunu

 

Harçlar Kanunu

HARÇLAR KANUNU

Kanun No : 492
Kabul Tarihi : 02/07/64
Resmi Gazete No : 11756
Resmi Gazete Tarihi : 17/07/1964