Vergi Usul Kanunu

 

Vergi Usul Kanunu

VERGİ USUL KANUNU (V.U.K.)

Kanun No : 213
Kabul Tarihi : 04/01/61
Resmi Gazete No : 10703
Resmi Gazete Tarihi : 10/01/1961