Aylık prim ve hizmet belgesinde "Hak edilen ücret ve prim, ikramiye ve

 

Aylık prim ve hizmet belgesinde "Hak edilen ücret ve prim, ikramiye ve

Aylık prim ve hizmet belgesinde "Hak edilen ücret ve prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak'ın" ayrı gösterilmesi  
Sosyal Güvenlik Kurumu, 12 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile sigortalıların aylık prim ve hizmet belgesi ile işten ayrılma bildirgelerinde ücret ve prim - ikramiye vb. ödemelerinin ayrı gösterilmesi yönünde bir değişikliğe gidilmişti.Bu çerçevede hangi ödemelerin ücret kabul edileceği ve hangi ödemelerin prim ikramiye vb. ödeme sayılacağı konusunda tereddütler oluşmuştur.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun
17'nci maddesinin üçüncü fıkrasında; iş kazası, meslek hastalığı,
hastalık ve analık hallerinde kanunun 4'üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi gereği sigortalı sayılanlara verilecek
ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın hesabında prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazancın,ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, %50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamayacağı düzenlenmiştir.
12/5/2010 tarihli, 27579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102'nci maddesinde yapılan
düzenlemeyle, aylık prim ve hizmet belgesinin "Sigorta Primine Esas Kazanç" bölümü "Hak Edilen Ücret" ve "Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak" olmak üzere iki ayrı bölüme ayrılmış olup, aynı yönetmeliğin geçici 23'üncü maddesi uyarınca uygulama 2010 / Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere "e-Sigorta" sistemi üzerinden 5 / 8 / 2010 tarihi itibariyle işletime açılmıştır.
Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan;

-Sigortalının çalışmasının karşılığı olarak zamana göre, götürü,
yüzde usulüne göre veya bahşiş şeklinde yapılan ya da sigortalıya tam bir çalışma karşılığı olmadan kanundan dolayı işverenin yanında çalıştığı süre ile bağlantılı olarak (yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve tatil günlerinde ödenen ücretler gibi)
yapılan ödemeler ile kıdem zammı, vardiya zammı, gece zammı, yıpranma zammı, eleman teminindeki güçlük zammı, makam tazminatı, özel hizmet tazminatı, iş riski zammı, ek görev ücreti, meslek tazminatı gibi işçinin çalışmasının karşılığı olarak çeşitli adlar altında yapılan ödemeler, "ücret",
- Sigortalının daha verimli çalışmasını ve işyerindeki üretimin
arttırılmasını sağlamak için sigortalının gösterdiği başarıya göre
yapılan ödemeler, "prim",
- İşverenin sigortalılardan duyduğu memnuniyeti belirtmek ya da
işyerine olan aidiyet duygusunu artırmak amacıyla sigortalıların
başarısına ve verimliliğe bağlı olmaksızın yılbaşı, bayram, işyerinin kuruluş yıl dönümü, işçilerin evlenmesi gibi durumlara göre, yapılan ödemeler, "ikramiye",olarak değerlendirilerek, SGK'ya bildirilecektir.
Ücretler ödenip ödenmediğine bakılmaksızın hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulacaktır. Prim, ikramiye ve bu
nitelikteki istihkaklar ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil
edilecek ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın
aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilerek prime tabi tutulacaktır.