Geç verilen beyannamelere 213 sayılı VUK 352 ve Mükerrer 355 maddeler uyarınca ayrı ayrı cezalar kesilmektedir.

 

Geç verilen beyannamelere 213 sayılı VUK 352 ve Mükerrer 355 maddeler uyarınca ayrı ayrı cezalar kesilmektedir.

Geç verilen beyannamelere 213 sayılı VUK 352 ve Mükerrer 355 maddeler uyarınca ayrı ayrı cezalar kesilmektedir. VUK 351 ve 352.maddeleri 1961 yılından beri uygulanan maddelerdir. Mükelleflerin usul hükümlerine riayet etmemeleri halinde uygulanacak “usulsüzlük” cezaları için düzenlenmiştir.VUK Mükerrer 355.Maddesi ise 1980 yılında ihdas edilmiş olup,E-beyanname ile ilişkin cezalandırma sistemi ise madde üzerinde 2005 yılında yapılan değişiklik ile Vergi hukukumuza girmiştir.213 sayılı VUK ‘na göre Beyannamelerin geç verilmesinden dolayı hem VUK 352 hem de VUK Mükerrer 355 maddeye göre ceza kesilmesinde “Lafzi” olarak hukuka aykırı olmadığı kanaatindeyiz.Ancak Tek bir fiili iki ayrı “Usulsüzlük” cezasının kesilmesinin gerek 352.Madde gerekse Mük. 355.Maddelerinin “Ruhuna”aykırı olduğu kanaatindeyiz.VUK3.Maddesine göre Vergi Kanunları, Lafzı ve Ruhu ile birlikte hüküm ifade edileceği belirtilmiştir.Yukarıdaki hukuki değerlememiz sonucunda yasal düzenlemenin yapılması için Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.Geç Beyanname verilmesi halinde ;Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sayfasında yer alan E-Beyanname bölümünde “Kılavuzlar” adımından “E-BEYANNAME WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU” nun dikkatlice okunması gerekir.Meslektaşlarımız,müşterilerine ait beyannameleri süreleri içinde vermeleri ile cezalarla karşılaşmamaları arzumuzdur.Ceza uygulaması ile karşılaşan meslektaşlarımız Dava açmak isterler ise,Ceza ihbarnamesi için VUK 376 Talep etmeyerek Vergi mahkemesi Nezdinde Dava açabilirler.Dava,Ceza ihbarnamesinin alındığı (E-Beyanname Verildiği Tarih) tarihten itibaren 30 gün içinde açılabilir.Dava Dilekçesi örneği yazımızın ekindedir.Bilgilerinize sunar,çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı