4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen işveren hissesi sigorta primi teşviki

 

4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen işveren hissesi sigorta primi teşviki

T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BASKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Baskanlığı
Necatibey Cad. No: 37 06438 ANKARA Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr Tel: (0312) 229 52 27 – 229 54 42 Faks: (0312) 229 62 85 e-posta: sigortaprimler@sgk.gov.tr 1/15 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-790 11.09.2009
Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen isveren hissesi sigorta primi tesviki
G E N E L G E 2009 - 113
1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5921 sayılı Đssizlik Sigortası Kanunu Đle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değisiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile, 4447 sayılı Đssizlik Sigortası Kanununa geçici 9 uncu madde eklenmistir. 18/8/2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmis olan sözkonusu geçici maddede; “2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31/12/2009 tarihine kadar, ise alınma tarihinden önceki üç aylık dönem içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dısındaki kisilerden olmak kaydıyla ise alınan ve fiilen çalıstırılanlar için; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin isveren hisselerine ait tutarı, altı ay boyunca Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanır. Bu madde kapsamında ise almaya iliskin 31/12/2009 tarihini 30/6/2010 tarihine kadar, primlerin Fondan karsılanma süresini ise altı aya kadar daha uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir. İsveren hissesine ait primlerin Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanabilmesi için isverenlerin çalıstırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanmayan isveren hissesine ait tutarın ödenmis olması sarttır. Bu maddeye göre isveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Đssizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, isverenden tahsil edilir. Bu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla bu maddede düzenlenen tesvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı sartlarda olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu madde hükümleri; a) 1/10/2003 tarihinden sonra özellestirme kapsamında devir alınan isyerleri hariç olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan isyerlerinin devredilmesi, birlesmesi, bölünmesi veya nevi değistirmesi gibi hallerde yeni ise baslama olarak değerlendirilmez. b) Mevcut bir isyerinin kapatılarak; değisik bir ad veya unvan ya da bir is birimi olarak aynı faaliyette açılması veya çalısan sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, bu isyerleri hakkında uygulanmaz. c) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak sekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık iliskisi bulunan sirketler arasında istihdamın kaydırılması, sahıs isletmelerinde isletme sahipliğinin değistirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artısına neden olmayan, sadece tesviklerden yararlanmak amacıyla yapılan islemler hakkında uygulanmaz.

5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıstırdığı kisileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen isyerleri hakkında tespit yapıldığı aydan baslanmak suretiyle uygulanmaz. d) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlasma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım islerini yürüten isyerleri hakkında uygulanmaz. e) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değisiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluslara ait isyerlerinde çalısmaya baslayanlar hakkında uygulanmaz. f) 5510 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalısanlar ile yurt dısında çalısan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan isverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, isverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. Bu maddenin uygulanmasına iliskin usul ve esaslar Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir.” hükümleri yer almaktadır. Anılan geçici maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulamanın usul ve esasları ile Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yürütülecek islemler asağıda açıklanmıstır. 2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesinde Öngörülen Tesvikten Yararlanma Sartları 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi isveren hissesi tesvikinden yararlanılabilmesi için; Sigortalılar yönünden; - 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında ise alınmıs olması, - Đse giris tarihinden önceki üç aylık dönemde Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, - Fiilen çalısması, Đsyerleri yönünden; - 2009/Nisan ayına iliskin olarak düzenlenmis aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak ise alınmıs olması, sartlarının birlikte gerçeklesmis olması ve sigortalı, isyeri ve isveren nitelikleri bakımından maddede belirtilen istisnalar arasında yer almaması gerekmektedir. 2.1- Sigortalının 18/8/2009 ila 31/12/2009 Tarihleri Arasında Đse Alınmıs Olması 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi, 18/8/2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, anılan maddede öngörülen tesvikten 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında ise alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. Bu bağlamda, 17/8/2009 ve önceki tarihlerde ise alınan sigortalılar ile halihazırdaki mevcut düzenlemeye göre 1/1/2010 tarihinden sonra ise alınan sigortalılardan dolayı sözkonusu tesvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 2.2- Sigortalının Đse Giris Tarihinden Önceki Üç Aylık Dönemde Kurumumuza Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Kayıtlı Olmaması 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında ise alınan sigortalılardan dolayı anılan Kanunda öngörülen tesvikten yararlanılabilmesi için, sigortalının ise alındığı tarihten önceki -a: r 

3/15 üç aylık dönemde, gerek yeni ise alındığı isyerinden, gerekse farklı bir isyerinden Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir. Örnek 1- (A) Limited Sirketinin 18/9/2009 tarihinde ise almıs olduğu sigortalıdan dolayı, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen tesvikten yararlanabilmesi için, bahse konu sigortalının 2009/Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına iliskin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir. 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki isletmelerde eğitim gören öğrenciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıstırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırına kadar olanlar hakkında yalnızca kısa vadeli sigorta kolları hükümleri uygulandığından, ise alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde yukarıda açıklanan sigortalılık hallerinden dolayı haklarında yalnızca kısa vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı sözkonusu tesvik hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Örnek 2- (B) gerçek kisisince, 16/9/2009 tarihinde ise alınmıs olan bir sigortalının, ise alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde sadece, 2009/Haziran ayında meslek lisesinde okumakta iken zorunlu staja tabi tutulduğu varsayıldığında, anılan sigortalıdan dolayı diğer sartlarında sağlanmıs olması kaydıyla sözkonusu tesvikten yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Đsverenlerin, 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında ise almıs oldukları sigortalıların ise alındığı tarihten önceki üç aylık döneme iliskin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olup olmadığı hususunu, Kurumumuz WEB sitesinden (http://www.sgk.gov.tr adresinden) “Çalısan”, seçeneği isaretlenmek suretiyle erisilen “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla, sigortalıların T.C. Kimlik Numaralarını girerek tespit etmeleri gerekmektedir. “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla yapılacak olan sorgulamalar sonucunda, sigortalının ise alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde prim ödeme gün sayısına rastlanılması veya aynı dönemde sigortalının çesitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin gibi) ay içinde fiili çalısmasının bulunmamasına rağmen, gün ve kazanç bölümünün 0 (sıfır) olması halinde, bu nitelikteki kayıtları bulunan sigortalılardan dolayı sözkonusu tesvik hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 2.3- Sigortalının Fiilen Çalısması 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi isveren hissesi tesvikinden yararlanılabilmesi için, sigortalının ay içinde fiilen çalısmıs olması gerekmektedir. Dolayısıyla, anılan Kanunda öngörülen diğer sartlara sahip olmasına rağmen ay içinde çesitli nedenlerle (yıllık ücretli izin ve istirahat gibi) fiilen çalısmamıs olan sigortalılara, isverenlerce ücret ödenmesi halinde, fiilen çalısılmamıs sürelere iliskin ödenen ücretlerden dolayı sözkonusu tesvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Örnek - Anılan maddede aranılan niteliklere sahip (A) sigortalısının, 2009/Aralık ayında 20 gün fiilen çalıstığı, 10 gün istirahatlı olduğu ve istirahatlı olunan bu süre için isverenince ücret ödendiği varsayıldığında, sözkonusu sigortalının 2009/Aralık ayındaki 20 günlük fiili çalısmasından dolayı isveren hissesi sigorta prim tesvikinden yararlanılabilecek, buna karsın istirahatlı olunan 10 günlük süreden dolayı bahse konu tesvikten yararlanılamayacaktır. Kapsama giren sigortalıların fiilen çalıstıkları sürelere iliskin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri, 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle, fiilen çalısmamakla birlikte ücret aldıkları sürelere iliskin aylık prim ve hizmet belgeleri ise, sartları sağlanılmıs

4/15 olan diğer prim tesviklerine iliskin kanun numaraları seçilmek suretiyle, diğer prim tesvikleri için öngörülen sartların sağlanmamıs olması halinde ise kanun numarası seçilmeksizin Kuruma gönderilecektir. Kapsama giren sigortalılar için, gerek 5921 sayılı Kanun numarası, gerekse diğer prim tesviklerine iliskin kanun numaraları veya kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, eksik gün nedeninin isaretlenmesi gerektiğinden, bu nitelikteki sigortalılar için eksik gün nedeni olarak “Diğer Nedenler” seçeneği isaretlenecek ve bu prim belgeleri ile ilgili olarak Kuruma verilecek olan “Ek-10 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formları” ekine, sigortalıların bildirildiği diğer prim belgesinin sureti eklenecektir. Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren sigortalıların 28, 29 veya 31 gün çeken ayın tamamı için ücret almıs olmaları ve söz konusu ayların bazı günlerinde fiili çalısmalarının bulunması, bazı günlerinde ise fiili çalısmalarının bulunmaması durumunda (yıllık ücretli izin, istirahat gibi), yukarıda belirtilen her iki belgede kayıtlı prim ödeme gün sayısının toplamının 30’un altında veya üstünde olması mümkün olmadığından, bu sigortalılar için; - 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı, fiilen çalısılan gün sayısı üzerinden, - Diğer prim tesviklerine iliskin kanun numaraları veya kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı ise; 30 günden, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında fiilen çalısılan gün sayısı çıkartılmak suretiyle (30 gün – Fiilen çalısılan gün sayısı) bulunan gün sayısı üzerinden, Kuruma bildirilecektir. Öte yandan, kapsama giren sigortalıların hak kazandıkları hafta tatili, fiilen çalısılmıs süreler gibi değerlendirildiğinden, hafta tatili için ödenen ücretler, fiilen çalısılmıs süreler gibi 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında, 5921 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilecektir. 2.4- Sigortalının, 2009/Nisan Ayına Đliskin Olarak Düzenlenmis Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Kayıtlı Sigortalı Sayısına Đlave Olarak Đse Alınmıs Olması 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi isveren hissesi tesvikinden yararlanılabilmesi için, ise alınan sigortalılar yönünden yukarıda belirtilen sartlar yanında, ayrıca 2009/Nisan ayına iliskin olarak düzenlenmis olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak ise alınmıs olmaları gerekmektedir. 2.4.1- 1/5/2009 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıs olan isyerleri yönünden; Đsverenlerin, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen tesvikten yararlanabilmeleri için 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında ise aldıkları ve anılan maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalıları, 2009/Nisan ayına iliskin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak ise almıs olmaları gerekmektedir. Baska bir ifade ile, anılan maddede öngörülen tesvikten, 2009/Nisan ayında kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında ise alınan ve anılan maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. Örnek 1- (A) Limited Sirketine ait (1) nolu isyerinde çalıstırılan sigortalılara iliskin 2009/Nisan ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde 4 sigortalının yer aldığı varsayıldığında, bahse konu isveren, sözkonusu tesvikten, 4 sigortalıya ilave olarak ise alacağı ve anılan maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalılardan dolayı yararlanabilecektir. 2009/Nisan ayında, çesitli nedenlerle ay içinde isten ayrılan veya ay içinde ise giren sigortalıların bulunması halinde, ay içinde ise giren ve isten ayrılan sigortalıların tamamı, baz alınacak olan sigortalı sayısına dahil edilecektir.

5/15 Örnek 2- (B) Anonim Sirketine ait (2) nolu isyerinde çalıstırılan sigortalılara iliskin 2009/Nisan ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların çalısma durumlarının asağıda belirtildiği sekilde olduğu varsayıldığında, Sigortalı Đse giris tarihi Đsten ayrılıs tarihi (A) Sigortalısı - - (B) Sigortalısı - 28/4/2009 (C) Sigortalısı 14/4/2009 - (D) Sigortalısı - 30/4/2009 (E) Sigortalısı - - (F) Sigortalısı - - (B) ve (D) sigortalılarının 2009/Nisan ayında isyerinden ayrılmıs olduğu veya (C) sigortalısının 2009/Nisan ayı içinde ise baslamıs olduğu üzerinde durulmaksızın, bahse konu isyeri için baz alınacak sigortalı sayısı 6 olacaktır. Dolayısıyla sözkonusu isyeri isvereni, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen tesvikten, 6 sigortalıya ilave olarak ise alacağı ve anılan maddede öngörülen sartlara sahip sigortalılardan dolayı yararlanabilecektir. Öte yandan, sigortalının 2009/Nisan ayında isten ayrılmasının ardından aynı ay içinde aynı isyerinde tekrar ise baslaması, baska bir ifade ile aynı sigortalı için 2009/Nisan ayına iliskin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt bulunması halinde, bu nitelikteki sigortalılar, baz alınacak sigortalı sayısının tespiti sırasında bir sigortalı olarak dikkate alınacaktır. Örnek 3- (Z) Kooperatifine ait (3) nolu isyerinde çalıstırılan sigortalılara iliskin 2009/Nisan ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların çalısma durumlarının asağıda belirtildiği sekilde olduğu varsayıldığında, Sigortalı Đse giris tarihi Đsten ayrılıs tarihi (A) Sigortalısı - 12/4/2009 (B) Sigortalısı - 28/4/2009 (C) Sigortalısı 14/4/2009 - (A) Sigortalısı 26/4/2009 - (D) Sigortalısı - - (A) sigortalısının 2009/Nisan ayında isyerinden ayrılarak aynı ay içinde aynı isyerine tekrar baslamıs olması nedeniyle, bahse konu isyeri için ortalama sigortalı sayısı bakımından baz alınacak sigortalı sayısı 4 olacaktır. 1/5/2009 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıs olan isyeri isverenlerince çesitli nedenlerle 2009/Nisan ayında sigortalı çalıstırılmamıs olması halinde, baz alınacak sigortalı sayısı bulunmadığından, bu nitelikteki isyeri isverenleri, anılan maddede öngörülen tesvikten 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında ise alınan ve anılan maddede öngörülen sartları haiz sigortalıların tamamından dolayı yararlanılabilecektir. Örnek 4- 11/6/2007 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıs (D) gerçek kisisine ait (4) nolu isyerine iliskin 2008/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesinin ardından 1/1/2009 tarihi itibariyle sigortalı çalıstırılmaya ara verildiği varsayıldığında, bahse konu isyerinde 2009/Nisan ayında sigortalı çalıstırılmamıs olması nedeniyle sigorta primi isveren hissesi tesvikinden 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında ise alınan ve anılan maddede öngörülen sartları haiz sigortalıların tamamından dolayı yararlanılabilecektir. Baz alınacak sigortalı sayısının tespiti sırasında sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalısanlar toplam sigortalı sayısına dahil edilecek, buna karsın aday çırak, çırak ve

6/15 isletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıstırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırına kadar olanlar toplam sigortalı sayısına dahil edilmeyecektir. 2.4.2- 1/5/2009 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıs olan isyerleri yönünden; 1/5/2009 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıs olan isyerlerinde, 2009/Nisan ayında sigortalı çalıstırılmamıs olması nedeniyle, sözkonusu tesvikten, 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında ise alınan ve anılan maddede belirtilen niteliklere sahip sigortalıların tamamından dolayı yararlanılabilecektir. Örnek - 15/6/2009 tarihinde ilk defa sigortalı çalıstırılmaya baslanılması nedeniyle 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan isyerinde, müteakiben 19/7/2009 tarihinde ise alınan (A) sigortalısı, 18/8/2009 tarihinde ise alınan (B) sigortalısı ile 21/10/2009 tarihinde ise alınan (C) sigortalısından dolayı (isyerinin, 2009/Nisan ayından sonraki bir tarihte Kanun kapsamına alınmıs olması nedeniyle ortalama sigortalı sayısına baz teskil edecek bir sigortalı sayısının bulunmaması, dolayısıyla sigortalı sayısına ilave olarak ise alınma kavramından söz edilemeyeceğinden) sözkonusu isyerinde ise alınma tarihleri 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra olan (B) ve (C) sigortalılarından dolayı maddede belirtilen diğer sartlarında gerçeklesmis olması kaydıyla, anılan maddede öngörülen sigorta primi isveren hissesi tesvikinden yararlanılabilecektir. 2.4.3- 1/1/2010 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun kapsamına alınacak olan isyerleri yönünden; 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen tesvikten, halihazırda mevcut düzenlemeye göre 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında ise alınan ve anılan maddede öngörülen sartları haiz sigortalılardan dolayı yararlanılması mümkün bulunduğundan, 1/1/2010 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun kapsamına alınacak olan isyerlerinin sözkonusu tesvikten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. 3- Alt Đsverenleri Olan Đsyerlerinde Tesvikten Yararlanma Sartları Alt isverenler, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen tesvikten, 2 nolu bölümde açıklanan nitelikteki sigortalılardan dolayı yararlanabileceklerdir. Alt isverenleri bulunan ve 1/5/2009 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıs olan isyerlerinde ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında, 2009/Nisan ayında gerek asıl isveren, gerekse alt isverenler tarafından çalıstırılan toplam sigortalı sayısı baz alınacaktır. Örnek 1– 10 nolu isyeri dosyasında islem görmekte olan asıl isveren (A) Limited Sirketi ile sözkonusu sirketten is alan (B), (C) ve (D) ünvanlı alt isverenlerce, 2009/Nisan ayına iliskin düzenlenmis olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayılarının, (A) Limited Sirketi, 5 sigortalı, (B) alt isvereni, 2 sigortalı, (C) alt isvereni, 4 sigortalı, (D) alt isvereni, bildirimde bulunmamıs, olduğu varsayıldığında, sözkonusu isyerinde baz alınan sigortalı sayısı 11 olacağından, anılan Kanunda öngörülen tesvikten, 11 sigortalıya ilave olarak ise alınan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

7/15 Örnek 2- 1 nolu örnekteki isyerinde 2009/Kasım ayında, kapsama girmeyen sigortalı sayısı ile maddede öngörülen sartlara sahip sigortalı sayısının asağıda belirtildiği sekilde olduğu varsayıldığında, Kapsama girmeyen sigortalı sayısı 18/8/2009 tarihinden sonra ise alınan ve kapsama giren sigortalı sayısı (A) Limited Sirketi : 4 2 (B) alt isvereni : 3 - (C) alt isvereni : 2 1 (D) alt isvereni : - 4 Toplam : 9 7 Sözkonusu isyerinin, 2009/Nisan ayındaki ortalama sigortalı sayısının; 11, yeni ise alınan ve maddede öngörülen sartlara sahip sigortalı sayılarıyla birlikte toplam sigortalı sayısının ise; 9 + 7 = 16 olduğu göz önüne alındığında, maddede öngörülen niteliklere sahip yalnızca 16-11 = 5 sigortalıdan dolayı tesvikten yararlanılabilecektir. Đsveren hissesi sigorta prim tesvikinden ortalama sigortalı sayısına ilave olarak yeni ise alınan ve maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalılardan; hangi aracının, kaç sigortalıdan dolayı yararlanacağı hususu ise asıl isveren tarafından değerlendirilecektir. 4- Tesvikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Basvurunun Sekli 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen tesvikten faydalanılabilmesi için, isverenlerin, anılan maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalıların ise alındığına ve isyeri yönünden gerekli sartların tasındığına iliskin dilekçe ile birlikte isyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan müracaatlar üzerine sözkonusu dilekçeler Sigorta Primleri Servisine intikal ettirilecek ve Sigorta Primleri Servisince uygun görülmesi halinde kapsama giren sigortalılara iliskin aylık prim ve hizmet belgelerinin 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilebilmesi amacıyla sistem üzerinde gerekli kodlamanın yapılması için dilekçe supervizöre intikal ettirilecektir. Supervizör tarafından sistem üzerinde gerekli kodlama yapıldıktan sonra, bahse konu dilekçeler, isyeri dosyasında muhafaza edilmek üzere Sigorta Primleri Servisine gönderilecektir. 5- Sigorta Primi Đsveren Hissesi Tesvikinden Yararlanılacak Olan Süre Anılan maddede öngörülen sigorta primi isveren hissesi tesvikinden, kapsama giren her bir sigortalı için, ise girdiği tarihten itibaren altı ay süre ile yararlanılabilecektir. Örnek 1- (E) gerçek kisi isvereninin, 2009/Nisan ayına iliskin düzenlenmis aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak maddede öngörülen niteliklere sahip (A) sigortalısını 13/10/2009 tarihinde, (B) sigortalısını ise 25/11/2009 tarihinde ise aldığı varsayıldığında, (A) sigortalısından dolayı 13/10/2009 ila 13/4/2010 tarihleri arasında, (B) sigortalısından dolayı ise, 25/11/2009 ila 25/5/2010 tarihleri arasında, 5921 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi isveren hissesi tesvikinden yararlanılması mümkün olacaktır. 5921 sayılı Kanunda öngörülen tesvikten yararlanılmasına iliskin altı aylık sürenin ay içinde sona ermesi halinde, diğer tesvik kanunlarında öngörülen sartlara sahip olunması kaydıyla, sözkonusu sigortalıların ayın kalan sürelerindeki hizmetlerinden dolayı diğer kanunlarda öngörülen tesvik ve indirimlerden yararlanılabilecektir.

8/15 Örnek 2- 1 nolu örnekteki sigortalıların çalıstığı isyerinin Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmis prim, idari para cezası ve bunlara iliskin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmadığı varsayıldığında, (A) sigortalısının 14/4/2010 tarihinden sonraki hizmetleri, (B) sigortalısının ise 26/5/2010 tarihinden sonraki hizmetleri, 5510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilebilecektir. Dolayısıyla bu durumda, (A) sigortalısının 2010/Nisan ayındaki hizmetlerine iliskin; - 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı 13 gün, - 5510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı ise 17 gün, (B) sigortalısının 2010/Mayıs ayındaki hizmetlerine iliskin; - 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı 25 gün, - 5510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı ise 5 gün, olacaktır. Örnek 3- 1 nolu örnekteki sigortalıların çalıstığı isyerinin, bahse konu sigortalılarından dolayı diğer tesvik kanunlarında aranılan niteliklere sahip olmadığı varsayıldığında, bu defa (A) sigortalısının 14/4/2010 tarihinden sonraki hizmetlerinin, (B) sigortalısının ise 26/5/2010 tarihinden sonraki hizmetlerinin, kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilmesi gerekecektir. Öte yandan, kapsama giren isverenlerce, aynı ayda aynı sigortalı için iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerektiği durumlarda, her iki belgenin düzenlenmesi sırasında da eksik gün nedeni olarak “Diğer Nedenler” seçeneği isaretlenecek ve bu nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri ile ilgili olarak Kuruma verilecek olan “Ek-10 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formları” ekine, sigortalıların bildirildiği diğer aylık prim ve hizmet belgesinin sureti konulacaktır. 6- Đssizlik Sigortası Fonundan Karsılanacak Đsveren Hissesi Sigorta Priminin Hesaplanması 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine istinaden, kapsama giren sigortalıların, prime tabi tutulacak kazançlarının yalnızca 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kısmına isabet eden sigorta primi isveren hissesi, Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanacaktır. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalıların prime esas kazanç alt sınırının üzerindeki kazançlarına iliskin sigorta primi isveren hissesi ile sigortalı hissesinin tamamı isveren tarafından ödenecektir. Örnek 1- Kısa vadeli sigortalı kolları prim oranı 2 olan (B) Kollektif Sirketinin, 2009/Nisan ayına iliskin düzenlenmis aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak 13/10/2009 tarihinde ise aldığı ve anılan Kanunda öngörülen sartlara sahip (D) sigortalısının, 2009/Ekim ayındaki prim ödeme gün sayısının 19 gün, prime esas kazanç tutarının ise 850,00 TL olduğu ve anılan sigortalının hizmetlerinin 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma bildirildiği varsayıldığında, Anılan sigortalı için, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen tesvikten 13/10/2009 ila 13/4/2010 tarihleri arasında yararlanılabilecek olup, 2009/Ekim ayına iliskin isveren tarafından ödenecek olan tutar ile Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanacak olan tutar asağıda belirtildiği sekilde hesaplanacaktır.

9/15 Prime Esas Günlük Kazanç Alt Sınırı x Prim Ödeme Gün Sayısı = Đssizlik Sigortası Fonundan Karsılanacak Olan Prime Đliskin Prime Esas Kazanç Tutarı 23,10 x 19 gün = 438,90 TL 438,90 x 20,5/100 = 89,97 TL Prime Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Đsveren Hissesi Prim Tutarı (Đssizlik Sigortası Fonundan Karsılanacak Olan Tutar) 850,00 x 14 / 100 = 119,00 TL Sigortalı Hissesi Prim Tutarı (Đsverence Ödenecek) 850,00 - 438,90 = 411,10 TL Prime Esas Kazanç Alt Sınırını Asan Kazanç Tutarı 411,10 x 20,5/100 = 84,28 TL Alt Sınırı Asan Đsveren Hissesi Prim Tutarı (Đsverence Ödenecek) Đsverence ödenecek olan toplam tutar : 119,00 + 84,28 = 203,28 TL Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanacak olan tutar : 89,97 TL olacaktır. Örnek 2- Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı 3 olan (A) Limited Sirketince, 2009/Kasım ayına iliskin 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmis olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların prim ödeme gün sayılarının toplamının 182 gün, prime esas kazanç tutarının toplamının ise 5.460,00 TL olduğu varsayıldığında, Prime Esas Günlük Kazanç Alt Sınırı x Prim Ödeme Gün Sayısı = Đssizlik Sigortası Fonundan Karsılanacak Olan Prime Đliskin Prime Esas Kazanç Tutarı 23,10 x 182 gün = 4.204,20 TL 4.204,20 x 21,5/100 = 903,90 TL Prime Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Đsveren Hissesi Prim Tutarı (Đssizlik Sigortası Fonundan Karsılanacak Olan Tutar) 5.460,00 x 14 / 100 = 764,40 TL Sigortalı Hissesi Prim Tutarı (Đsverence Ödenecek) 5.460,00 – 4.204,20 = 1.255,80 Prime Esas Kazanç Alt Sınırı Asan Kazanç Tutarı 1.255,80 x 21,5/100 = 270,00 TL Đsveren Hissesi Prim Tutarı (Đsverence Ödenecek) Đsverence ödenecek olan tutar : 764,40 + 270,00 = 1.034,40 TL, Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanacak olan tutar : 903,90 TL, olacaktır. 7- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi ve Muhteviyatı Sigorta Primi ve Đssizlik Sigortası Primlerinin Ödenmesi 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen isveren hissesi sigorta prim tesvikinden yararlanılabilmesi için, kapsama giren sigortalılara iliskin 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmis olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kuruma yasal süresi içinde verilmis olması gerekmektedir. Diğer taraftan, 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma verilmis olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmis sigorta primlerinin, isveren hissesine ait kısmının Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanabilmesi için, aynı aya iliskin gerek 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle, gerekse diğer kanun numaraları veya kanun numarası seçilmeksizin düzenlenmis aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmis sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanmayan isveren hissesine isabet eden kısmın tamamının ödenmesi gerekmektedir. Đsveren tarafından ödenmesi gereken (Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanmayan) tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek isveren tarafından ödenmesi gereken kısma, gerekse Đssizlik Sigortası Fonu tarafından karsılanması gereken kısma isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı isverenden tahsil edilecektir. Örnek – 2009/Ağustos ayına iliskin 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmis ve yasal süresi içinde Kuruma verilmis olan aylık prim ve hizmet belgesinden

10/15 dolayı tahakkuk eden tutarın asağıda belirtildiği sekilde olduğu ve isveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi dısında ödenmek istenildiği varsayıldığında, Sigorta primine esas kazanç Đssizlik sigortası fonundan karsılanacak prim tutarı Đsveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı 5.460,00 TL 903,90 TL 1.034,40 TL 1.034,40 TL borç aslı ile birlikte, ödemenin yapıldığı tarihe kadar 903,90 TL + 1.034,40 = 1.938,30 TL’ye isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı isveren tarafından ödendiği takdirde, 903,90 TL tutarındaki borç aslı Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanacaktır. 8- Çalıstırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyen Đsyerleri Hakkında Yapılacak Đslemler 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıstırdığı kisileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen isyerleri, tespitin yapıldığı aydan baslamak suretiyle 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen isveren hissesi sigorta prim tesvikinden yararlanamayacaklardır. Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilebilmesi amacıyla gerekli kodlama yapıldıktan sonra, 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıstırdığı kisileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen isyerleri hakkında, anılan maddede öngörülen isveren hissesi sigorta primi tesviki, tespitin yapıldığı aydan baslanarak uygulanamayacağından, Sigorta Primleri Servisi tarafından durum, supervizöre intikal ettirilecek ve daha önce yapılmıs kodlama supervizör tarafından kaldırılmak suretiyle isverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini 5921 sayılı Kanun numarasını seçmek suretiyle göndermeleri engellenmis olacaktır. Örnek- Aylık prim ve hizmet belgesini 5921 sayılı Kanun numarasını seçmek suretiyle Kuruma gönderebilmesi amacıyla gerekli tanımlama yapılmıs olan (E) Limited Sirketinin çalıstırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin 5/11/2009 tarihinde 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetim sonucunda tespit edildiği varsayıldığında, anılan isveren 2009/Kasım ayına iliskin aylık prim ve hizmet belgesinden baslanılarak 5921 sayılı Kanunda öngörülen tesvikten yararlanamayacağından, sözkonusu kodlamanın, 2009/Ekim ayına iliskin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin son günü olan 23/11/2009 tarihinden sonra iptal edilmesi gerekmektedir. Ancak, bu durumda, Sigorta Primleri Servisince, tespitin yapıldığı aydan itibaren 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmis aylık prim ve hizmet belgelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, bulunması halinde, isverenlerden, anılan Kanun numarası ile bildirilmis olan aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte prim belgesinin düzenlenmesi istenilecektir. Prim belgelerinin isverenlerce düzenlenmemesi halinde ise, sözkonusu belgeler ilgili Ünitece re’sen düzenlenecek ve tahakkuk eden fark primler, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte isverenlerden tahsil edilecektir. 9- 4447 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Đsveren Hissesi Tesviki Kapsamına Girmeyen Đsyerleri, Đsveren ve Sigortalılar Sözkonusu tesvik hükümlerinden, 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlasma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım islerini yürüten isyerlerinin yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan, bahse konu maddede öngörülen tesvik hükümleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluslara ait isyerlerinde çalısmaya baslayanlar hakkında uygulanmayacağından, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve isletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım 

11/15 alan kuruluslar ile özel kanunla kurulmus diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kurulusları, kamu iktisadi tesebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve isletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar, anılan maddede öngörülen tesvik hükümlerinden yararlanamayacaklardır. Dolayısıyla, mahiyet koduna bakılmaksızın yukarıda belirtilen isverenlere ait isyerleri bahse konu tesvik kapsamı dısında bulunmaktadır. Diğer taraftan, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalısanlardan, yurt dısında çalısan sigortalılardan, aday çırak, çırak ve öğrencilerden dolayı, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen tesvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 10- Diğer Tesvik Kanunlarından Yararlanan Đsverenlerin Geçici 9 uncu Madde Hükmünden Yararlanmalarına Đliskin Usul ve Esaslar Diğer tesvik kanunlarına istinaden isveren hissesi sigorta prim tesviki uygulamasından yararlanmakta olan isverenlerin, tesvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen tesvikten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Hal böyle olmakla birlikte, gerek 2.3 nolu bölümde, gerekse 5 nolu bölümde açıklandığı üzere, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren sigortalıların aynı ayda fiili çalısmalarının olduğu sürelere iliskin bildirimleri için, 5921 sayılı Kanun numarasının; fiili çalısmasının bulunmamasına rağmen ücret ödemesinin bulunduğu sürelere iliskin bildirimleri için, sartları sağlanmıs diğer tesvik kanun numarasının; seçilmesi ya da 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi isveren hissesi tesvikinden yararlanılmasına iliskin altı aylık sürenin ay içinde sona ermesi ve diğer tesvik kanunlarında öngörülen sartlara sahip olunması halinde sözkonusu sigortalıların ayın kalan sürelerindeki hizmetlerinden dolayı diğer kanunlarda öngörülen tesvik ve indirimlerden yararlanılması durumlarında, aynı dönem için iki farklı tesvik kanunu hükmünden yararlanılmakla birlikte, bu yararlanmada aynı dönem için mükerrer bir yararlanma durumu olusmamaktadır. 11- 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesine Tabi Sandıkların Tesvikten Yararlanmalarına Đliskin Usul ve Esaslar 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıkların 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi isveren hissesi tesvikinden yararlanmalarına iliskin usul ve esasların, 31/7/2008 tarihli ve 5797 sayılı Kanunla banka sandıkları için getirilmis olan sigorta primi isveren hissesi tesviklerine istinaden Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müstesarlığı arasında düzenlenerek hazırlanan Protokol’e paralel olarak, Türkiye Đs Kurumu Genel Müdürlüğünce belirlenmesi icap etmektedir. 12- Muvazaalı Đslemlerin Önlenmesi 12.1- 1/10/2003 tarihinden sonra özellestirme kapsamında devir alınan isyerleri hariç olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan isyerlerinin devredilmesi, birlesmesi, bölünmesi veya nevi değistirmesi gibi hallerde yeni ise baslama olarak değerlendirilmeyeceğinden, bu nitelikteki isyerlerinde 2009/Nisan ayında sigortalı çalıstırılmıs olması halinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen tesvikten, 2009//Nisan ayındaki sigortalı sayısına ilave olarak ise alınan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. 12.2- Mevcut bir isyerinin kapatılarak; değisik bir ad veya unvan ya da bir is birimi olarak aynı faaliyette açılması veya çalısan sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen tesvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

12/15 Dolayısıyla, istihdamın artırılmasından ziyade isveren hissesi sigorta prim tesviki uygulamasından yararlanmak amacıyla, mevcut bir isyerinin kapatılarak değisik bir ad veya unvan ya da is birimi olarak faaliyete geçtiğinin anlasılması halinde, bu isyerleri isveren hissesi sigorta prim tesviki uygulamasından yararlandırılmayacaktır. Bu nitelikteki isyeri isverenlerinden, 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmis aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, Kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek Kuruma verilmesi istenilecek, verilmemesi halinde ise, sözkonusu belgeler Kurumca re’sen düzenlenecek ve daha önce Đssizlik Sigortası Fonundan yersiz olarak karsılanmıs olan sigorta primleri, ödeme vadesinin bittiği tarihten tahsil tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte isverenlerden tahsil edilecektir. 12.3- Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak sekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık iliskisi bulunan sirketler arasında istihdamın kaydırılması, sahıs isletmelerinde isletme sahipliğinin değistirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artısına neden olmayan, sadece tesviklerden yararlanmak amacıyla yapılan islemler hakkında isveren hissesi sigorta prim tesviki uygulanmayacağından, bu nitelikteki isyeri isverenlerince 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmis aylık prim ve hizmet belgeleri için de, 12.2 nolu bölümde açıklandığı sekilde islem yapılacaktır. 12.4- Aylık prim ve hizmet belgelerini 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine istinaden düzenleyerek Kuruma veren isverenlerin, Kanunda öngörülen sartları tasıyıp tasımadıkları, Sigorta Primleri Servislerince her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve sözkonusu tesvikten yararlanmaması gerektiği halde yararlanmıs olan isverenlerle ilgili olarak 12.2 nolu bölümde açıklandığı sekilde islem yapılacaktır. 13- Diğer Hususlar 13.1- Geçici 9 uncu madde kapsamında ise almaya iliskin 31/12/2009 tarihini 30/6/2010 tarihine kadar, primlerin Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanma süresini ise altı aya kadar daha uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkili kılındığından, Bakanlar Kurulunca bahse konu sürelerin uzatılmasına karar verilmesi halinde, durum ayrıca hazırlanacak olan genelge ile bildirilecektir. 13.2- Özel nitelikteki bina insaatı isyerleri, geçici 9 uncu maddede aranılan sartların sağlanmıs olması kaydıyla sözkonusu tesvik hükmünden yararlanabileceklerdir. Ancak, sözkonusu isyerleri için ilisiksizlik belgesi verilmeden önce, maddede aranılan sartların sağlanmıs olup olmadığı hususu Sigorta Primleri Servislerince kontrol edilecektir. 13.3- 5921 sayılı Kanun çesidi seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden issizlik sigortası primleri hakkında, isveren hissesi sigorta prim tesviki uygulanmayacaktır. 13.4- Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. 14. Sosyal Güvenlik Đl Müdürlükleri Muhasebe Birimleri Đle Merkezde Đlgili Muhasebe Birimince Yapılacak Đslemler: 14.1. Sosyal Güvenlik Đl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri muhasebe birimlerince yapılacak prim tahakkuk islemi; Sosyal Güvenlik Đl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri prim tahakkuk servislerinden alınacak aylık prim icmal bordrolarına istinaden gelir türlerine göre (MYÖ, GSS ve ĐKMH), 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı’nın ilgili detay hesaplarına borç, 600- Gelirler Hesabı’nın ilgili detay hesaplarına alacak kaydı yapılarak aylık prim tahakkukları olusturulacaktır.

13/15 14.2. On-line prim tahsilatında Merkez ve Tasra muhasebe birimlerinde yapılacak islemler; a) Merkezdeki ilgili muhasebe birimince (Gelir-Alacak Muhasebe Birimi) yapılacak ilk islem: Merkezde Gelir-Alacak Muhasebe Birimine ait üç kamu bankasında ve diğer özel bankalarda bulunan prim tahsilat hesaplarına on-line olarak yatan primlere ait tutarlar, alınan ekstralarla ilgili banka hesaplarına alınırken issizlik sigortası prim tutarı da dahil tasra birimlerine dekont edilecek, ayrıca issizlik sigortası primleri de 511 hesap ile tasra birimlerine maledilecektir. --------------------------------------------- /---------------------------------------------------- 102-Bankalar H.(……Bankası) xxx,xx 511-Subeler Cari H.(Tüm primler) xxx,xx --------------------------------------------- /---------------------------------------------------- 511-Subeler Cari H. (Đssizlik) xx,xx 333-Emanetler Hesabı (Đss. Sig. Primi) xx,xx --------------------------------------------- /---------------------------------------------------- 333-Emanetler Hesabı (Đss. Sig. Primi) xx,xx 102-Bankalar H. xx,xx --------------------------------------------- /---------------------------------------------------- b) Tasra muhasebe birimlerince yapılacak islemler: Yukarıdaki muhasebe kaydı yapılarak tasraya düsen asağıdaki dekont üzerine; --------------------------------------------- /---------------------------------------------------- 511-Subeler Cari H. xxx,xx 333.09.00.00.00.-Baska Birimler Adına Yap.Đsl.H. xxx,xx ----------------------------------------------/---------------------------------------------------- - Tahsilat servisinden gelen asağıda bir örneği gösterilen Prim Tahsilat Bordrolarında ayrıca gösterilen tesvik kanunları kapsamında ĐSKUR’dan (Đssizlik Sigortası Fonundan) tahsil edilecek tutarlar, 139 kodlu hesabın altına yeni açılacak olan ilgili ayrıntı kodlarına borç kaydı yapılmak suretiyle asağıdaki örnekte olduğu gibi tahakkuk ettirilecektir. Gelir Tahsilat Bordrosu -------------------------------------------------------------------------------- - Prim : - Đssizlik Sigortası Fonu : - Đdari Para Cezası : - Gecikme.Zammı : - Gecikme Faizi : - Damga Vergisi : --------------------------------------------------------------------------------- -MYÖ (Malullük,Yaslılık,Ölüm Primi): - GSS (Genel Sağlık Sigortası Primi-Hastalık,Analık): - ĐKMH (Đs Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi): ---------------------------------------------------------------------------------- Tesvik Kanunlarına Göre Paylar - Hazine : - ĐSKUR : - Đssizlik Sigortası Fonundan : - Diğer : - Maliye : -------------------------------------------------------------------------------- Cad . No:37

14/15 ----------------------------------------------/---------------------------------------------------- 333.09.00.00.00.-Baska Birimler Adına Yap.Đsl.H. xxx,xx 139.99.01.02.01.-Tesvik Kan. Kaps. D.Alacaklar H.(ĐSKUR’dan) xx.xx 120-Gelirlerden Alacaklar H.(MYÖ) xx.xx 120-Gelirlerden Alacaklar H.(GSS) xx.xx 120-Gelirlerden Alacaklar H.(ĐKMH) xx.xx 805-Gelir Yansıtma Hesabı xxx.xx 800-Bütçe Gelirleri H. xxx.xx ----------------------------------------------/---------------------------------------------------- Merkezdeki ilgili muhasebe birimince ilgili daireler nezdinde tahsilat islemi yapılabilmesi için; tasra muhasebe birimlerince, yukarıdaki kaydın ardından 139 hesaba kaydedilen Đssizlik Sigortası Fonundan olan prim alacak tutarları, 139 hesabın ayrıntı koduna alacak kaydedilmek suretiyle merkezdeki ilgili muhasebe birimine asağıdaki örnek kayıtla dekont edilecektir. ---------------------------------------------------/ ---------------------------------------------------- 511-Subeler Cari Hesabı xx,xx 139.99.01.02.01.-Tesvik Kan. Kaps.D.Alacaklar H.(ĐSKUR’dan) xx,xx -------------------------------------------- -------/ --------------------------------------------------- c) Merkezdeki ilgili muhasebe birimince yapılacak ikinci islem: Yukarıdaki kayıtla merkeze dekont edilen ve asağıda gösterildiği sekilde merkezde 198 hesaba düsen tutarlar; 139 hesabın ilgili ayrıntı kodlarına kayıt yapılacak, bu islem tahsilat yapılan ayı takip eden ayın ilk haftasında yapılacaktır. --------------------------------------------------/ ----------------------------------------------------- 198-Diğer Çesitli Dönen Varlıklar H. xx,xx 511-Subeler Cari Hesabı xx,xx --------------------------------------------------/ ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------/----------------------------------------------------- 139.99.01.02.01.-Tesvik Kan. Kaps. D.Alacaklar H.(ĐSKUR’dan) xx,xx 198-Diğer Çesitli Dönen Varlıklar H. xx,xx --------------------------------------------------/ ---------------------------------------------------- 14.3. Vezneden yapılan prim tahsilatı; a) Tasra muhasebe birimlerince yapılacak islemler: Yine isveren servisinden gelen Gelir Tahsilat Bordrosunda ayrıca gösterilen Đssizlik Sigortası Fonundan tahsil edilecek tutarlar, 139 kodlu hesabın ilgili ayrıntı kodlarına borç kaydı yapılmak suretiyle tahakkuk ettirilecektir. 139 hesapta tahakkuk ettirilen Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanacak prim tutarları tahsilatın yapıldığı ayı izleyen ayın en geç 10’una kadar 511 hesaba borç, 139 hesabın ilgili ayrıntı kodlarına alacak kaydedilmek suretiyle merkezdeki ilgili muhasebe birimine dekont edilecektir. --------------------------------------------------/ ----------------------------------------------------- 511-Subeler Cari Hesabı xx,xx 139.99.01.02.01.-Tesvik Kan. Kaps. D.Alacaklar H.(ĐSKUR’dan) xx,xx ------------------------------------------ -------/ ----------------------------------------------------- b) Merkezdeki ilgili muhasebe birimince yapılacak islem: Yukarıdaki kayıtla ilgili merkez muhasebe birimine dekont edilen ve 198 hesaba düsen tutarlar; 139 hesabın ilgili ayrıntı kodlarına borç kaydedilecektir.

15/15 On-line ve kasa tahsilatına bağlı merkezdeki ilgili muhasebe birimi ve tasra muhasebe birimlerince yapılacak tüm bu islemler tahsilatın yapıldığı ayı izleyen ayın en geç 12 inci gününe kadar tamamlanacaktır. Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim. DAĞITIM/ GEREĞĐ : BĐLGĐ : - Merkez ve tasra teskilatına, - Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, - Türkiye Đs Kurumu Genel Müdürlüğüne,