5510Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında T

 

5510Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında T

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA İŞYERLERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 

1- Genel Açıklamalar

                Bilindiği gibi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11 inci, “Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü” başlıklı 100 üncü ve “Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı geçici 11 inci maddelerinde, işyerlerinin tescili, işyeri bildirgesinin düzenlenmesi ile Kuruma gönderilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiş ve bu hükümlere aykırılığın yaptırımları “Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102 nci maddesinde belirtilmiştir.

28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde ise, işyerlerinin tescili, işyeri bildirgesinin düzenlenmesi ve Kuruma gönderilmesine ilişkin hükümler, “İşyerlerinin Tescili” başlıklı üçüncü kısmı oluşturan 29 ila 36 ncı maddelerinde düzenlenmiştir.

2008 yılının Ekim ayı başından başlanılarak, işyerinin tesciline ilişkin hükümlerin uygulamasına dair hususlar aşağıda açıklanmıştır.