Gelir Vergisi Kanunu

 

Gelir Vergisi Kanunu

GELİR VERGİSİ KANUNU Kanun No : 193 Kabul Tarihi : 31/12/60 Resmi Gazete No : 10700 Resmi Gazete Tarihi : 06/01/1961